ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN - page 7

Algemene voorwaarden Hamel Opleidingen Opgesteld 03-04-2014 Pagina
7
van
10
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aantoonbare opzet of grove schuld
van Hamel Opleidingen of haar ondergeschikten.
Hamel Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op
dat gebied in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, waarop het Hamel Opleidingen geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Hamel Opleidingen niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.
Hamel Opleidingen heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hamel
Opleidingen haar overeenkomst had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Hamel Opleidingen
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Hamel Opleidingen niet mogelijk is langer duurt dan 2
maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Hamel Opleidingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet
als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige werking
heeft.
Artikel 13 Klachtenprocedure
Een eventuele klacht kan schriftelijk worden ingediend.
Neem in dit schrijven op:
Naam, adres en woonplaats;
de verzenddatum;
een heldere beschrijving van klacht;
indien van toepassing, voorgaande correspondentie en relevante kopieën van
documenten die uw klacht verduidelijken.
De klacht sturen naar:
De Waardefabriek B.V.
T.a.v. Klachtenafhandeling Hamel Opleidingen
1,2,3,4,5,6 8,9,10
Powered by FlippingBook