ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN - page 6

Algemene voorwaarden Hamel Opleidingen Opgesteld 03-04-2014 Pagina
6
van
10
van Hamel Opleidingen, onverminderd het eventuele recht op
schadevergoeding van deelnemer ter zaken.
Artikel 9 Incassokosten
Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat Hamel Opleidingen vrij de
vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de deelnemer.
Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus,
evenals de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien
deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
Artikel 10 Intellectueel eigendom
Alle door Hamel Opleidingen verstrekte stukken (hand-outs, cursusmateriaal,
software enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
Hamel Opleidingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis
van derden worden gebracht.
Hamel Opleidingen behoudt tevens het recht de door uitvoering van
opleidingsactiviteiten toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
Indien Hamel Opleidingen aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt
begrensd:
De aansprakelijkheid van Hamel Opleidingen, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet
tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van Hamel Opleidingen beperkt tot maximaal het bedrag
van de door de deelnemer verschuldigde vergoeding voor de gevolgde
opleidingsactiviteit en zal nimmer de totale aansprakelijkheid voor directe
schade meer bedragen dan € 4000,- (zegge: vierduizend euro) per
gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.
1,2,3,4,5 7,8,9,10
Powered by FlippingBook