ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN - page 5

Algemene voorwaarden Hamel Opleidingen Opgesteld 03-04-2014 Pagina
5
van
10
Hamel Opleidingen heeft het recht tot drie werkdagen voor de eerste
uitvoeringsdatum een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien
daartoe door Hamel Opleidingen voldoende reden aanwezig wordt geacht.
Indien daartoe door Hamel Opleidingen voldoende reden is kan Hamel
Opleidingen besluiten de uitvoering van (een gedeelte van) een opleiding op
een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is meegedeeld.
Eveneens heeft Hamel Opleidingen het recht een deelnemer om haar
moverende redenen te weigeren c.q. verdere deelname aan een
opleidingsactiviteit te ontzeggen.
In genoemde gevallen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het
volledige bedrag.
Bij datumwijziging van een opleidingsactiviteit door Hamel Opleidingen is de
deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt.
Indien er onvoldoende deelnemers zijn kan Hamel Opleidingen beslissen om
de opleidingsactiviteit door te laten gaan en het aantal lessen te verminderen.
Hiervan worden de deelnemers bij aanvang van de opleidingsingsactiviteit op
de hoogte gebracht.
Artikel 7 Prijzen
Prijzen zijn bindend.
Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief examenkosten, kosten van
studiemateriaal en administratiekosten.
Artikel 8 Betaling
De deelnemer is aan Hamel Opleidingen verschuldigd de kosten als genoemd
in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en tijdstippen in of bij de
overeenkomst genoemd.
In het geval van facturatie door Hamel Opleidingen dient de deelnemer de
verschuldigde kosten te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering op de door
Hamel Opleidingen aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet of niet tijdige betaling is de deelnemer over het openstaande bedrag,
inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf
14 dagen na factuurdatum. Daarnaast is de directie van Hamel Opleidingen
gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan het
onderwijs en/of examens.
De deelnemer dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en
zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming
1,2,3,4 6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook