ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN - page 4

Algemene voorwaarden Hamel Opleidingen Opgesteld 03-04-2014 Pagina
4
van
10
Bij de inschrijving van een deelnemer kan, indien van toepassing, een keuze
worden gemaakt tussen inschrijving onder de eigennaam of onder de naam
van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. Deze gegevens zullen
worden gebruikt voor het eventueel uit te reiken diploma of certificaat.
Artikel 4 Annulering door de deelnemer
De deelnemer voor een opleidingsactiviteit heeft het recht deelname aan, of
de opdracht voor een opleidingsactiviteit te annuleren binnen 14 dagen na
inschrijving.
Bij annulering tot 10 dagen voor de opleidingsactiviteit wordt € 50,-
administratiekosten in rekening gebracht.
Indien de annulering binnen 10 dagen voor aanvang of na aanvang van de
opleidingsactiviteit worden gemaakte kosten in rekening gebracht. De
gemaakte kosten bestaan uit het lesmateriaal en € 41,50 per dag die aan de
betreffende opleidingsactiviteit verbonden is.
Artikel 5 Tussentijdse beëindiging door de deelnemer
In geval de deelnemer na aanvang van de opleidingsactiviteit deelname
tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de
deelnemer betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen
recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
Het voorgaande lid is ook van toepassing indien tussentijdse beëindiging het
gevolg is van een medisch advies. In dit geval kan de deelnemer de
opleidingsactiviteit staken en op een nieuw tijdstip en in een nieuwe groep de
opleidingsactiviteit hervatten. Een verklaring van de behandelend arts is
noodzakelijk.
Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld.
Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.
Bij het hervatten van de opleidingsactiviteit mag de deelnemer instromen in de
laatste les die gevolgd is. Indien er meer lessen worden ingehaald wordt dat in
rekening gebracht.
Artikel 6 Annulering, uitstel en weigering door Hamel Opleidingen
1,2,3 5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook