ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN - page 3

Algemene voorwaarden Hamel Opleidingen Opgesteld 03-04-2014 Pagina
3
van
10
ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem
(ingeschreven bij de KvK. onder nummer 30264686)
Deelnemer: iedere persoon die een opleiding, workshop, module, cursus en/of
training volgt of zich daarvoor heeft ingeschreven.
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Hamel
Opleidingen betreffende de deelname aan opleidingsactiviteiten: opleidingen,
workshops, modulen, cursussen en trainingen.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met het Hamel Opleidingen, waarbij voor de uitvoering
derden worden betrokken.
Door inschrijving voor een opleidingsactiviteit aanvaardt de deelnemer deze
algemene voorwaarden.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover
ze schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Hamel Opleidingen en de deelnemer komt tot stand
door toezending van het door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier, of
door een door het Hamel Opleidingen en de deelnemer getekende schriftelijke
bevestiging.
Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om tegen gereduceerde
prijs in te schrijven voor een aantal met elkaar verbonden
opleidingsactiviteiten, dan wordt de korting verrekend met de laatste
cursussen, workshops of module die gevolgd wordt.
Een deelnemer zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een ter zake
handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de als
deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf
1,2 4,5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook